;

قیمت فرم های عمومی

تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر

گلاسه 135 گرمی 1000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
گلاسه 135 گرمی A4 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [200 x 290] 480,000 5 روز 495,000 2 روز 520,000 6 ساعت
2
گلاسه 135 گرمی A4 دورو 1000 تایی
1000 دورو [200 x 290] 610,000 5 روز 625,000 2 روز 650,000 6 ساعت
3
گلاسه 135 گرمی A5 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [145 x 200] 240,000 5 روز 250,000 2 روز 275,000 6 ساعت
4
گلاسه 135 گرمی A5 دورو 1000 تایی
1000 دورو [145 x 200] 305,000 5 روز 315,000 2 روز 340,000 6 ساعت
5
گلاسه 135 گرمی A6 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [100 x 145] 120,000 5 روز 125,000 2 روز 145,000 6 ساعت
6
گلاسه 135 گرمی A6 دورو 1000 تایی
1000 دورو [100 x 145] 153,000 5 روز 158,000 2 روز 178,000 6 ساعت
7
گلاسه 135گرمی A4 استاندارد 1000تایی یکرو
1000 یکرو [210 x 297] 600,000 7 روز 660,000 3 روز
8
گلاسه 135گرمی A5 استاندارد 1000تایی یکرو
1000 یکرو [210 x 148] 315,000 7 روز 350,000 3 روز
9
گلاسه 135 گرمی 10x20 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [100 x 200] 150,000 5 روز 160,000 2 روز 180,000 6 ساعت
10
گلاسه 135 گرمی 10x20 دورو 1000 تایی
1000 دورو [100 x 200] 194,000 5 روز 210,000 2 روز
11
گلاسه 135 گرمی 10x10 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [100 x 100] 100,000 5 روز 105,000 2 روز
12
گلاسه 135 گرمی 10x10 دورو 1000 تایی
1000 دورو [100 x 100] 130,000 5 روز 135,000 2 روز

گلاسه 135 گرمی 2000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
گلاسه 135 گرمی A4 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [200 x 290] 837,000 5 روز 857,000 2 روز 877,000 6 ساعت
2
گلاسه 135 گرمی A4 دورو2000 تایی
2000 دورو [200 x 290] 987,000 5 روز 1,007,000 2 روز 1,027,000 6 ساعت
3
گلاسه 135 گرمی A5 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [145 x 200] 418,000 5 روز 433,000 2 روز 453,000 6 ساعت
4
گلاسه 135گرمی A5 دورو 2000 تایی
2000 دورو [145 x 200] 494,000 5 روز 509,000 2 روز 529,000 6 ساعت
5
گلاسه 135گرمی A6 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [100 x 145] 209,000 5 روز 219,000 2 روز 234,000 6 ساعت
6
گلاسه 135 گرمی A6 دورو 2000 تایی
2000 دورو [100 x 145] 247,000 5 روز 257,000 2 روز 272,000 6 ساعت
7
گلاسه 135گرمی A4 استاندارد 2000 تایی یکرو
2000 یکرو [210 x 297] 892,000 7 روز 912,000 3 روز
8
گلاسه 135گرمی A5 استاندارد 2000 تایی یکرو
2000 یکرو [210 x 148] 466,000 7 روز 491,000 3 روز
9
گلاسه 135 گرمی 10x20 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [100 x 200] 259,000 5 روز 272,000 2 روز
10
گلاسه 135 گرمی 10x20 دورو 2000 تایی
2000 دورو [100 x 200] 310,000 5 روز 323,000 2 روز
11
گلاسه 135گرمی 10X10 یکرو 2000 تایی
2000 دورو [100 x 100] 173,000 5 روز 183,000 2 روز
12
گلاسه 135گرمی 10X10 دورو 2000 تایی
2000 دورو [100 x 100] 207,000 5 روز 217,000 2 روز

گلاسه 135 گرمی 5000تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
گلاسه 135 گرمی A4یکرو 5000 تایی
5000 یکرو [200 x 290] 1,873,000 5 روز 1,898,000 2 روز
2
گلاسه 135 گرمی A4دورو 5000 تایی
5000 دورو [200 x 290] 2,053,000 5 روز 2,078,000 2 روز
3
گلاسه 135 گرمیA5 یکرو 5000 تایی
5000 یکرو [145 x 200] 937,000 5 روز 957,000 2 روز
4
گلاسه 135گرمی A5 دورو 5000 تایی
5000 دورو [145 x 200] 1,027,000 5 روز 1,047,000 2 روز
5
گلاسه135 گرمی A6 یکرو 5000 تایی
5000 یکرو [100 x 145] 468,000 5 روز 483,000 2 روز
6
گلاسه 135 گرمی A6 دورو 5000 تایی
5000 دورو [100 x 145] 513,000 5 روز 528,000 2 روز
7
گلاسه 135گرمی A4 استاندارد 5000 تایی یکرو
5000 یکرو [210 x 297] 2,100,000 7 روز 2,300,000 3 روز
8
گلاسه 135گرمی A5 استاندارد 5000 تایی یکرو
5000 یکرو [210 x 148] 1,050,000 7 روز 1,150,000 3 روز
9
گلاسه 135 گرمی10x20 یکرو 5000 تایی
5000 یکرو [100 x 200] 564,000 5 روز 590,000 2 روز
10
گلاسه 135 گرمی 10x20دورو 5000 تایی
5000 دورو [100 x 200] 634,000 5 روز 652,000 2 روز
11
گلاسه 135گرمی 10X10 یکرو 5000 تایی
5000 یکرو [100 x 100] 397,000 5 روز 382,000 2 روز
12
گلاسه 135گرمی 10X10 دورو 5000 تایی
5000 دورو [100 x 100] 423,000 5 روز 438,000 2 روز

گلاسه 135گرمی 1000 تایی سایز B

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
گلاسه 135گرمی B4 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [340 x 240] 723,000 5 روز 738,000 2 روز
2
گلاسه 135گرمی B4 دورو 1000 تایی
1000 دورو [340 x 240] 969,000 5 روز 984,000 2 روز
3
گلاسه 135گرمی B5 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [170 x 240] 362,000 5 روز 372,000 2 روز
4
گلاسه 135گرمی B5 دورو 1000 تایی
1000 دورو [170 x 240] 485,000 5 روز 495,000 2 روز
5
گلاسه 135گرمی B6 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [170 x 120] 181,000 5 روز 186,000 2 روز
6
گلاسه 135گرمی B6 دورو 1000 تایی
1000 دورو [170 x 120] 242,000 5 روز 247,000 2 روز

گلاسه 135گرمی 2000تایی سایز B

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
گلاسه 135گرمی B4 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [340 x 240] 1,249,000 5 روز 1,269,000 2 روز
2
گلاسه 135گرمی B4 دورو 2000 تایی
2000 دورو [340 x 240] 1,543,000 5 روز 1,563,000 2 روز
3
گلاسه 135گرمی B5 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [170 x 240] 625,000 5 روز 640,000 2 روز
4
گلاسه 135گرمی B5 دورو 2000 تایی
2000 دورو [170 x 240] 772,000 5 روز 787,000 2 روز
5
گلاسه 135گرمی B6 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [170 x 120] 312,000 5 روز 322,000 2 روز
6
گلاسه 135گرمی B6 دورو 2000 تایی
2000 دورو [170 x 120] 386,000 5 روز 396,000 2 روز

گلاسه 135گرمی 5000تایی سایز B

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
گلاسه 135گرمی B4 یکرو 5000 تایی
5000 یکرو [340 x 240] 2,738,000 5 روز 2,763,000 2 روز
2
گلاسه 135گرمی B4 دورو 5000 تایی
5000 دورو [340 x 240] 3,089,000 5 روز 3,114,000 2 روز
3
گلاسه 135گرمی B5 یکرو 5000 تایی
5000 یکرو [170 x 240] 1,369,000 5 روز 1,389,000 2 روز
4
گلاسه 135گرمی B5 دورو 5000 تایی
5000 دورو [170 x 240] 1,545,000 5 روز 1,565,000 2 روز
5
گلاسه 135گرمی B6 یکرو 5000 تایی
5000 دورو [170 x 120] 685,000 5 روز 700,000 2 روز
6
گلاسه 135گرمی B6 دورو 5000 تایی
5000 دورو [170 x 120] 772,000 5 روز 787,000 2 روز