;

قیمت فرم های عمومی

تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر

پوستر تحریر80 گرمی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پوستر تحریر 80 گرمی 1000 تایی 100X70
1000 یکرو [690 x 990] 3,900,000 2 روز
2
پوستر تحریر 80 گرمی 2000 تایی 100X70
2000 یکرو [690 x 990] 6,400,000 2 روز
3
پوستر تحریر 80 گرمی 5000 تایی 100X70
5000 یکرو [690 x 990] 12,840,000 2 روز
4
پوستر تحریر 80 گرمی 1000 تایی 50x70
1000 یکرو [690 x 490] 1,968,000 2 روز
5
پوستر تحریر 80 گرمی 2000 تایی 50x70
2000 یکرو [690 x 490] 3,144,000 2 روز
6
پوستر تحریر 80 گرمی 5000 تایی 50X70
5000 یکرو [690 x 490] 6,200,000 2 روز
7
پوستر تحریر 80گرمی 1000 تایی 60X90
1000 یکرو [90 x 60] 3,800,000 2 روز
8
پوستر تحریر 80گرمی 2000 تایی 60X90
2000 یکرو [59 x 89] 6,200,000 2 روز
9
پوستر تحریر 80گرمی 1000 تایی 60X45
1000 یکرو [590 x 440] 1,848,000 2 روز
10
پوستر تحریر 80گرمی 2000 تایی 60X45
2000 یکرو [590 x 440] 2,904,000 2 روز
11
پوستر تحریر 80گرمی A3 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [400 x 290] 945,000 2 روز
12
پوستر تحریر 80گرمی A3 دورو 1000 تایی
1000 دورو [400 x 290] 1,556,000 2 روز
13
پوستر تحریر 80گرمی A3 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [400 x 290] 1,542,000 2 روز
14
پوستر تحریر 80گرمی A3 دورو2000 تایی
2000 دورو [400 x 290] 2,275,000 2 روز
15
پوستر تحریر 80گرمی A3 یکرو 5000 تایی
5000 یکرو [400 x 290] 2,338,000 2 روز
16
پوستر تحریر 80گرمی A3 دورو 5000 تایی
5000 دورو [400 x 290] 2,730,000 2 روز
17
پوستر تحریر 80گرمی B3 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [480 x 340] 1,120,000 2 روز
18
پوستر تحریر 80گرمی B3 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [480 x 340] 2,042,000 2 روز
19
پوستر تحریر 80گرمی B3 یکرو 5000 تایی
5000 یکرو [480 x 340] 3,740,000 2 روز

پوستر گلاسه 135 گرمی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پوستر گلاسه 135 گرمی 1000 تایی 100X70
1000 یکرو [690 x 990] 6,300,000 2 روز
2
پوستر گلاسه 135 گرمی 2000 تایی 100X70
2000 یکرو [690 x 990] 9,800,000 2 روز
3
پوستر گلاسه 135 گرمی 5000 تایی 100X70
5000 یکرو [690 x 990] 17,900,000 2 روز
4
پوستر گلاسه 135 گرمی 1000 تایی 50x70
1000 یکرو [690 x 490] 2,883,000 2 روز
5
پوستر گلاسه 135 گرمی 2000 تایی50x70
2000 یکرو [690 x 490] 4,975,000 2 روز
6
پوستر گلاسه 135 گرمی 5000 تایی 50X70
5000 یکرو [690 x 490] 8,780,000 2 روز
7
پوستر گلاسه 135گرمی 1000 تایی 60x90
1000 یکرو [890 x 590] 4,635,000 2 روز
8
پوستر گلاسه 135گرمی 2000 تایی 60x90
2000 یکرو [59 x 89] 8,200,000 2 روز
9
پوستر گلاسه 135گرمی 1000 تایی 45x60
1000 یکرو [590 x 440] 2,449,000 2 روز
10
پوستر گلاسه 135گرمی 2000 تایی 45x60
2000 یکرو [590 x 440] 4,107,000 2 روز
11
پوستر گلاسه 135 گرمی A3 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [400 x 290] 1,225,000 2 روز
12
پوستر گلاسه 135 گرمی A3 دورو 1000 تایی
1000 دورو [400 x 290] 1,717,000 2 روز
13
پوستر گلاسه 135 گرمی A3 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [400 x 290] 2,053,000 2 روز
14
پوستر گلاسه 135 گرمی A3 دورو 2000 تایی
2000 دورو [400 x 290] 2,641,000 2 روز
15
پوستر گلاسه 135 گرمی A3 یکرو 5000 تایی
5000 یکرو [400 x 290] 4,700,000 2 روز
16
پوستر گلاسه 135 گرمی A3 دورو 5000 تایی
5000 دورو [400 x 290] 5,300,000 2 روز
17
پوستر گلاسه 135گرمی B3 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [480 x 340] 1,442,000 2 روز
18
پوستر گلاسه 135گرمی B3 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [480 x 340] 2,487,000 2 روز
19
پوستر گلاسه 135گرمی B3 یکرو 5000 تایی
5000 یکرو [340 x 480] 5,392,000 2 روز

پوستر تحریر ایرانی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پوستر تحریر ایرانی 50*70 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [690 x 490] 1,824,000 2 روز
2
پوستر تحریر ایرانی 50*70 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [690 x 490] 2,900,000 2 روز
3
پوستر تحریر ایرانی 50*70 یکرو 5000 تایی
5000 یکرو [690 x 490] 5,980,000 2 روز
4
پوستر تحریر ایرانی 100*70 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [690 x 990] 3,900,000 2 روز
5
پوستر تحریر ایرانی 100*70 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [690 x 990] 6,400,000 2 روز
6
پوستر تحریر ایرانی 100*70 یکرو 5000 تایی
5000 یکرو [690 x 990] 11,100,000 2 روز