;

قیمت فرم های عمومی

تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر

ست اداری یک

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
ست اداری 1 - تحریر 80 گرمی
پاکت ملخی:1000
سربرگ A4:2000
سربرگ A5:2000
1000 یکرو [594 x 440] 1,896,000 5 روز 2,100,000 3 روز
2
ست اداری 1 - تحریر 100 گرمی
پاکت ملخی:1000
سربرگ A4:2000
سربرگ A5:2000
1000 یکرو [594 x 440] 2,172,000 7 روز 2,450,000 3 روز
3
ست اداری 1 کتان 120 گرمی 1000 تایی
1000 یکرو [594 x 440] 2,772,000 5 روز

ست اداری دو

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
ست اداری 2 - تحریر 80 گرمی
پاکت ملخی:1000
پاکت A4:1000
سربرگ A4:1000
1000 یکرو [690 x 490] 2,088,000 7 روز 2,600,000 3 روز
2
ست اداری 2 کتان 120گرمی 1000 تایی
1000 یکرو [690 x 490] 2,964,000 5 روز
3
ست اداری 2 - تحریر 100 گرمی
پاکت ملخی:1000
پاکت A4:1000
سربرگ A4:1000
1000 یکرو [690 x 490] 2,772,000 7 روز 3,000,000 3 روز