;

قیمت فرم های عمومی

تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر

پاکت ملخی تحریر 80 گرمی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت ملخی تحریر 80گرمی 1000 تایی
قسمت های چسب باید سفید باشد:0
1000 یکرو [250 x 230] 467,000 7 روز 492,000 3 روز
2
پاکت ملخی تحریر 80 گرمی 2000 تایی
2000 یکرو [250 x 230] 778,000 7 روز 803,000 3 روز
3
پاکت ملخی تحریر 80 گرمی 5000 تایی
5000 یکرو [250 x 230] 1,666,000 7 روز 1,735,000 3 روز

پاکت A3 تحریر 80گرمی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت A3 تحریر 80گرمی 1000 تایی
1000 یکرو [650 x 490] 2,045,000 5 روز
2
پاکت A3 تحریر 80گرمی 2000 تایی
2000 یکرو [650 x 490] 3,322,000 5 روز
3
پاکت A3 تحریر 80گرمی 5000 تایی
5000 یکرو [650 x 490] 6,864,000 5 روز

پاکت A4 تحریر 80 گرمی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت A4 تحریر 80 گرمی 1000 تایی
1000 یکرو [345 x 480] 1,060,000 7 روز 1,095,000 3 روز
2
پاکت A4 تحریر 80 گرمی 2000 تایی
2000 یکرو [345 x 480] 1,723,000 7 روز 1,758,000 3 روز
3
پاکت A4 تحریر 80 گرمی 5000 تایی
5000 یکرو [345 x 480] 3,558,000 5 روز

پاکت تحریر 100گرمی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت 100 گرمی 1000 تایی A3
1000 یکرو [660 x 490] 2,501,000 5 روز
2
پاکت A4 تحریر 100گرمی 1000تایی
1000 یکرو [345 x 480] 1,288,000 7 روز
3
پاکت A5 تحریر 100گرمی 1000تایی
1000 یکرو [340 x 260] 674,000 7 روز
4
پاکت ملخی تحریر 100گرمی 1000تایی
1000 یکرو [250 x 230] 568,000 7 روز

پاکت A5 تحریر 80 گرمی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت A5 تحریر 80 گرمی 1000 تایی
1000 یکرو [340 x 260] 560,000 7 روز 590,000 3 روز
2
پاکت A5 تحریر 80 گرمی 2000تایی
2000 یکرو [340 x 260] 923,000 7 روز 953,000 3 روز
3
پاکت A5 تحریر 80 گرمی 5000 تایی
5000 یکرو [340 x 260] 1,932,000 7 روز 2,620,000 3 روز

پاکت ملخی گلاسه 135 گرمی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت ملخی گلاسه 135گرمی 1000 تایی
1000 یکرو [250 x 230] 689,000 7 روز 714,000 3 روز
2
پاکت ملخی گلاسه 135گرمی 2000 تایی
2000 یکرو [250 x 230] 1,223,000 7 روز 1,248,000 3 روز
3
پاکت ملخی گلاسه 135 گرمی 5000تایی
5000 یکرو [250 x 230] 2,778,000 7 روز 2,880,000 3 روز

پاکت A3 گلاسه 135 گرمی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت A3 گلاسه 135 گرمی 1000 تایی
1000 یکرو [650 x 490] 2,958,000 5 روز
2
پاکت A3 گلاسه 135 گرمی 2000 تایی
2000 یکرو [650 x 490] 5,148,000 5 روز
3
پاکت A3 گلاسه 135 گرمی 5000 تایی
5000 یکرو [650 x 490] 11,431,000 5 روز

پاکت تحریر ایرانی 1000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت A4 تحریر ایرانی 1000تایی
1000 یکرو [345 x 480] 960,000 9 روز
2
پاکت A5 تحریر ایرانی 1000تایی
1000 یکرو [340 x 260] 540,000 9 روز
3
پاکت ملخی تحریر ایرانی 1000تایی
1000 یکرو [250 x 230] 450,000 9 روز

پاکت تحریر ایرانی 2000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت A4 تحریر ایرانی 2000تایی
2000 یکرو [345 x 480] 1,600,000 9 روز
2
پاکت A5 تحریر ایرانی 2000 تایی
2000 یکرو [340 x 260] 880,000 9 روز
3
پاکت ملخی تحریر ایرانی 2000تایی
2000 یکرو [250 x 230] 740,000 9 روز

پاکت A4 گلاسه 135 گرمی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت A4 گلاسه 135 گرمی 1000 تایی
1000 یکرو [345 x 480] 1,517,000 7 روز 1,552,000 3 روز
2
پاکت A4 گلاسه 135گرمی 2000تایی
2000 یکرو [345 x 480] 2,639,000 7 روز 2,674,000 3 روز
3
پاکت A4 گلاسه 135 گرمی 5000 تایی
5000 یکرو [345 x 480] 5,847,000 7 روز 6,100,000 3 روز

پاکت A5 گلاسه 135 گرمی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت A5 گلاسه 135 گرمی 1000 تایی
1000 یکرو [340 x 260] 789,000 7 روز 819,000 3 روز
2
پاکت A5 گلاسه 135 گرمی 2000 تایی
2000 یکرو [340 x 260] 1,381,000 7 روز 1,411,000 3 روز
3
پاکت A5 گلاسه 135 گرمی 5000 تایی
5000 یکرو [340 x 260] 3,076,000 7 روز 3,300,000 3 روز

پاکت تحریر ایرانی 5000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت A4 تحریر ایرانی 5000 تایی
5000 دورو [345 x 480] 3,800,000 9 روز
2
پاکت A5 تحریر ایرانی 5000 تایی
5000 دورو [340 x 260] 2,150,000 9 روز
3
پاکت ملخی تحریر ایرانی 5000 تایی
5000 دورو [250 x 230] 1,600,000 9 روز

پاکت کتان 120 گرم

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت A3 کتان 120 گرمی 1000 تایی
1000 یکرو [690 x 490] 2,921,000 6 روز
2
پاکت A4 کتان 120 گرمی 1000 تایی
1000 یکرو [345 x 480] 1,558,000 6 روز
3
پاکت A5 کتان 120 گرمی 1000 تایی
1000 یکرو [340 x 260] 809,000 6 روز
4
پاکت ملخی کتان 120 گرمی 1000 تایی
1000 یکرو [250 x 230] 675,000 6 روز

پاکت های کرافت

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6ساعت راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت A4 کرافت 1000 تایی
1000 یکرو [345 x 480] 1,234,000 10 روز
2
پاکت A5 کرافت 1000 تایی
1000 یکرو [340 x 260] 647,000 10 روز
3
پاکت ملخی کرافت 1000 تایی
1000 یکرو [250 x 230] 548,000 10 روز
4
پاکت A4 کرافت 2000 تایی
2000 یکرو [345 x 480] 2,083,000 10 روز
5
پاکت A5 کرافت 2000 تایی
2000 یکرو [340 x 260] 1,103,000 10 روز
6
پاکت ملخی کرافت 2000 تایی
2000 یکرو [250 x 230] 944,000 10 روز
7
پاکت A4 کرافت 5000 تایی
5000 یکرو [345 x 480] 4,488,000 10 روز
8
پاکت A5 کرافت 5000 تایی
5000 یکرو [340 x 260] 2,397,000 10 روز
9
پاکت ملخی کرافت 5000 تایی
5000 یکرو [250 x 230] 2,086,000 10 روز

پاکت 170 گرمی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت A4 گلاسه 170 گرمی 1000 تایی
1000 یکرو [345 x 480] 1,890,000 10 روز
2
پاکت A4 گلاسه 170 گرمی 2000 تایی
2000 یکرو [345 x 480] 3,190,000 10 روز
3
پاکت A4 گلاسه 170 گرمی 4000 تایی
4000 یکرو [345 x 480] 5,790,000 10 روز
4
پاکت A5 گلاسه 170 گرمی 1000 تایی
1000 یکرو [340 x 260] 1,058,000 10 روز
5
پاکت A5 گلاسه 170 گرمی 2000 تایی
2000 یکرو [340 x 260] 1,760,000 10 روز
6
پاکت A5 گلاسه 170 گرمی 4000 تایی
4000 یکرو [340 x 260] 3,190,000 10 روز
7
پاکت ملخی گلاسه 170 گرمی 1000 تایی
1000 یکرو [250 x 230] 876,000 10 روز
8
پاکت ملخی گلاسه 170 گرمی 2000 تایی
2000 یکرو [250 x 230] 1,474,000 10 روز
9
پاکت ملخی گلاسه 170 گرمی 4000 تایی
4000 یکرو [250 x 230] 2,600,000 10 روز