;

قیمت فرم های عمومی

تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر

تحریر 80 گرمی 1000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
تحریر 80 گرم - A4 یکرو - 1000 تایی
1000 یکرو [200 x 290] 320,000 5 روز 335,000 2 روز 360,000 6 ساعت
2
تحریر 80 گرم - A4 دورو - 1000 تایی
1000 دورو [200 x 290] 450,000 5 روز 465,000 2 روز 490,000 6 ساعت
3
تحریر 80 گرم - A5 یکرو - 1000 تایی
1000 یکرو [145 x 200] 160,000 5 روز 170,000 2 روز 195,000 6 ساعت
4
تحریر 80 گرم - A5 دورو - 1000 تایی
1000 دورو [145 x 200] 225,000 5 روز 235,000 2 روز 260,000 6 ساعت
5
تحریر 80 گرم - A6 یکرو - 1000 تایی
1000 یکرو [100 x 145] 80,000 5 روز 85,000 2 روز 105,000 6 ساعت
6
تحریر 80 گرم - A6 دورو - 1000 تایی
1000 دورو [100 x 145] 113,000 5 روز 118,000 2 روز 138,000 6 ساعت
7
تحریر 80 گرم - 10X20 یکرو - 1000 تایی
1000 یکرو [100 x 200] 120,000 5 روز 135,000 2 روز
8
تحریر 80 گرم - 10X20 دورو - 1000 تایی
1000 دورو [100 x 200] 130,000 5 روز 150,000 2 روز
9
تحریر 80 گرم - 10X10 یکرو - 1000 تایی
1000 یکرو [100 x 100] 53,000 5 روز 63,000 2 روز
10
تحریر 80 گرم - 10X10 دورو - 1000 تایی
1000 دورو [100 x 100] 75,000 5 روز 85,000 2 روز

تحریر 80 گرمی 2000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
تحریر 80 گرم - A4 یکرو - 2000 تایی
2000 یکرو [200 x 290] 516,000 5 روز 536,000 2 روز
2
تحریر 80 گرم - A4 دورو - 2000 تایی
2000 دورو [200 x 290] 666,000 5 روز 686,000 2 روز
3
تحریر 80 گرم - A5 یکرو - 2000 تایی
2000 یکرو [145 x 200] 258,000 5 روز 273,000 2 روز
4
تحریر 80 گرم - A5 دورو - 2000 تایی
2000 دورو [145 x 200] 333,000 5 روز 348,000 2 روز
5
تحریر 80 گرم - A6 یکرو - 2000 تایی
2000 یکرو [100 x 145] 129,000 5 روز 139,000 2 روز
6
تحریر 80 گرم - A6 دورو - 2000 تایی
2000 دورو [100 x 145] 167,000 5 روز 177,000 2 روز
7
تحریر 80 گرم - 10X20 یکرو - 2000 تایی
2000 یکرو [100 x 200] 160,000 5 روز 175,000 2 روز
8
تحریر 80 گرم - 10X20 دورو - 2000 تایی
2000 دورو [100 x 200] 200,000 5 روز 220,000 2 روز
9
تحریر 80 گرم - 10X10 یکرو - 2000 تایی
2000 یکرو [100 x 100] 85,000 5 روز 95,000 2 روز
10
تحریر 80 گرم - 10X10 دورو - 2000 تایی
2000 دورو [100 x 100] 110,000 5 روز 120,000 2 روز

تحریر 80 گرمی 5000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
تحریر 80 گرمی A4 یکرو 5000 تایی
5000 یکرو [200 x 290] 1,069,000 5 روز 1,094,000 2 روز
2
تحریر 80 گرمی A4 دورو 5000 تایی
5000 دورو [200 x 290] 1,249,000 5 روز 1,274,000 2 روز
3
تحریر 80گرمی A5 یکرو 5000 تایی
5000 یکرو [145 x 200] 535,000 5 روز 555,000 2 روز
4
تحریر 80 گرمی A5 دورو 5000 تایی
5000 دورو [145 x 200] 625,000 5 روز 645,000 2 روز
5
تحریر 80گرمی A6 یکرو 5000 تایی
5000 یکرو [100 x 145] 267,000 5 روز 282,000 2 روز
6
تحریر 80 گرمی A6 دورو 5000 تایی
5000 دورو [100 x 145] 312,000 5 روز 327,000 2 روز
7
تحریر 80 گرمی 10x20 یکرو 5000 تایی
5000 یکرو [100 x 200] 350,000 5 روز 370,000 2 روز
8
تحریر 80 گرمی 10x20 دورو 5000 تایی
5000 دورو [100 x 200] 380,000 5 روز 410,000 2 روز
9
تحریر 80 گرمی 10x10 یکرو 5000 تایی
5000 یکرو [100 x 100] 175,000 5 روز 195,000 2 روز
10
تحریر 80 گرمی 10x10 دورو 5000 تایی
5000 دورو [100 x 100] 205,000 5 روز 225,000 2 روز

تحریر استاندارد

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
تحریر 80گرمی A4 استاندارد 1000 تایی یکرو
1000 یکرو [210 x 297] 436,000 5 روز 451,000 2 روز 476,000 6 ساعت
2
تحریر 80گرمی A4 استاندارد 1000 تایی دورو
1000 دورو [210 x 297] 631,000 5 روز 646,000 2 روز 671,000 6 ساعت
3
تحریر 80گرمی A5 استاندارد 1000 تایی یکرو
1000 یکرو [210 x 148] 218,000 5 روز 228,000 2 روز 253,000 6 ساعت
4
تحریر 80گرمی A5 استاندارد 1000 تایی دورو
1000 دورو [210 x 148] 316,000 5 روز 326,000 2 روز 351,000 6 ساعت
5
تحریر80گرمی A6 استاندارد یکرو 1000تایی
1000 یکرو [148 x 105] 109,000 7 روز 114,000 2 روز 134,000 6 ساعت
6
تحریر 80گرمی A6 استاندارد 1000 تایی دورو
1000 دورو [148 x 105] 158,000 5 روز 163,000 2 روز 183,000 6 ساعت
7
تحریر 80 گرمی A4 استاندراد یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [210 x 297] 690,000 5 روز 710,000 2 روز
8
تحریر 80گرمی A4 استاندارد 2000 تایی دورو
2000 دورو [210 x 297] 915,000 7 روز 935,000 2 روز
9
تحریر 80گرمی A5 استاندارد 2000 تایی یکرو
2000 یکرو [210 x 148] 345,000 5 روز 360,000 2 روز
10
تحریر 80گرمی A5 استاندارد 2000 تایی دورو
2000 دورو [210 x 148] 458,000 7 روز 473,000 2 روز
11
تحریر80گرمی A6 استاندارد یکرو 2000تایی
2000 یکرو [148 x 105] 173,000 7 روز 183,000 2 روز
12
تحریر 80گرمی A6 استاندارد 2000 تایی دورو
2000 دورو [148 x 105] 229,000 7 روز 239,000 2 روز
13
تحریر 80گرمی A4 استاندارد یکرو 5000تایی
5000 یکرو [210 x 297] 1,399,000 5 روز 1,424,000 2 روز
14
تحریر 80گرمی A4 استاندارد 5000 تایی دورو
5000 دورو [210 x 297] 1,669,000 5 روز 1,694,000 2 روز
15
تحریر 80گرمی A5 استاندارد 5000 تایی یکرو
5000 یکرو [210 x 148] 700,000 5 روز 720,000 2 روز
16
تحریر 80گرمی A5 استاندارد 5000 تایی دورو
5000 دورو [210 x 148] 835,000 5 روز 855,000 2 روز
17
تحریر80گرمی A6 استاندارد 5000تایی یکرو
5000 یکرو [148 x 105] 350,000 7 روز 365,000 2 روز
18
تحریر 80گرمی A6 استاندارد 5000 تایی دورو
5000 دورو [148 x 105] 417,000 5 روز 432,000 2 روز

تحریر 100 گرمی 1000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
تحریر 100 گرمی 1000 تایی A4 یکرو استاندارد
1000 یکرو [210 x 297] 535,000 5 روز
2
تحریر 100 گرمی 1000 تایی A4 دورو استاندارد
1000 دورو [210 x 297] 835,000 5 روز
3
تحریر 100 گرمی 1000 تایی A5 یکرو استاندارد
1000 یکرو [210 x 148] 268,000 5 روز
4
تحریر 100 گرمی 1000 تایی A5 دورو استاندارد
1000 دورو [210 x 148] 418,000 5 روز
5
تحریر 100 گرمی B4 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [340 x 240] 606,000 5 روز
6
تحریر 100 گرمی B4 دورو1000 تایی
1000 دورو [340 x 240] 852,000 7 روز
7
تحریر 100 گرمی B5 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [170 x 240] 303,000 5 روز
8
تحریر 100 گرمی B5 دورو1000 تایی
1000 دورو [170 x 240] 426,000 7 روز

تحریر ایرانی 1000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
تحریر ایرانی 1000 تایی - A4 یکرو
1000 یکرو [200 x 290] 320,000 7 روز
2
تحریر ایرانی 1000 تایی - A4 دورو
1000 دورو [200 x 290] 440,000 7 روز
3
تحریر ایرانی 1000 تایی - A5 یکرو
1000 یکرو [145 x 200] 160,000 7 روز
4
تحریر ایرانی 1000 تایی - A5 دورو
1000 دورو [145 x 200] 220,000 7 روز
5
تحریر ایرانی 1000 تایی - A6 یکرو
1000 یکرو [100 x 145] 80,000 7 روز
6
تحریر ایرانی 1000 تایی - A6 دورو
1000 دورو [100 x 145] 110,000 7 روز
7
تحریر ایرانی 1000 تایی - 10x20 یکرو
1000 یکرو [100 x 200] 130,000 7 روز
8
تحریر ایرانی 1000 تایی - 10x20 دورو
1000 دورو [100 x 200] 170,000 7 روز

تحریر ایرانی 2000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
تحریر ایرانی 2000 تایی A4 یکرو
2000 یکرو [200 x 290] 490,000 7 روز
2
تحریر ایرانی 2000 تایی A4 دورو
2000 دورو [200 x 290] 620,000 7 روز
3
تحریر ایرانی 2000 تایی A5 یکرو
2000 یکرو [145 x 200] 245,000 7 روز
4
تحریر ایرانی 2000 تایی A5 دورو
2000 دورو [145 x 200] 315,000 7 روز
5
تحریر ایرانی 2000 تایی A6 یکرو
2000 یکرو [100 x 145] 130,000 7 روز
6
تحریر ایرانی 2000 تایی A6 دورو
2000 دورو [100 x 145] 160,000 7 روز
7
تحریر ایرانی 2000 تایی - 10x20 یکرو
2000 یکرو [100 x 200] 170,000 7 روز
8
تحریر ایرانی 2000 تایی 10x20 دورو
2000 دورو [100 x 200] 215,000 7 روز

تحریر ایرانی 5000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
تحریر ایرانی 5000 تایی A4 یکرو
5000 یکرو [200 x 290] 998,000 7 روز
2
تحریر ایرانی 5000 تایی A4 دورو
5000 دورو [200 x 290] 1,160,000 7 روز
3
تحریر ایرانی 5000 تایی A5 یکرو
5000 یکرو [145 x 200] 510,000 7 روز
4
تحریر ایرانی 5000 تایی A5 دورو
5000 دورو [145 x 200] 590,000 7 روز
5
تحریر ایرانی 5000 تایی A6 یکرو
5000 یکرو [100 x 145] 255,000 7 روز
6
تحریر ایرانی 5000 تایی َA6 دورو
5000 دورو [100 x 145] 295,000 7 روز
7
تحریر ایرانی 5000 تایی20 10x یکرو
5000 یکرو [100 x 200] 360,000 7 روز
8
تحریر ایرانی 5000 تایی 10x20دورو
5000 دورو [100 x 200] 400,000 7 روز

تحریر 80گرمی 1000تایی سایز B

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
تحریر 80گرمی B4 یکرو 1000تایی
1000 یکرو [340 x 240] 492,000 5 روز 507,000 2 روز
2
تحریر 80گرمی B4 دورو 1000تایی
1000 دورو [340 x 240] 738,000 5 روز 753,000 2 روز
3
تحریر 80گرمی B5 یکرو 1000تایی
1000 یکرو [170 x 240] 246,000 5 روز 256,000 2 روز
4
تحریر 80گرمی B5 دورو 1000تایی
1000 دورو [170 x 240] 369,000 5 روز 379,000 2 روز
5
تحریر 80گرمی B6 یکرو 1000تایی
1000 یکرو [170 x 120] 123,000 5 روز 128,000 2 روز
6
تحریر 80گرمی B6 دورو 1000تایی
1000 دورو [170 x 120] 185,000 5 روز 190,000 2 روز

تحریر 80گرمی 2000 تایی سایز B

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
تحریر 80گرمی B4 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [340 x 240] 786,000 5 روز 806,000 2 روز
2
تحریر 80گرمی B4 دورو 2000 تایی
2000 دورو [340 x 240] 1,080,000 5 روز 1,100,000 2 روز
3
تحریر 80گرمی B5 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [170 x 240] 393,000 5 روز 408,000 2 روز
4
تحریر 80گرمی B5 دورو 2000 تایی
2000 دورو [170 x 240] 540,000 5 روز 555,000 2 روز
5
تحریر 80گرمی B6 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [170 x 120] 197,000 5 روز 207,000 2 روز
6
تحریر 80گرمی B6 دورو 2000 تایی
2000 دورو [170 x 120] 270,000 5 روز 280,000 2 روز

تحریر 80گرمی 5000تایی سایز B

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
تحریر 80گرمی B4 یکرو 5000 تایی
5000 یکرو [340 x 240] 1,581,000 5 روز 1,606,000 2 روز
2
تحریر 80گرمی B4 دورو 5000 تایی
5000 دورو [340 x 240] 1,932,000 5 روز 1,957,000 2 روز
3
تحریر 80گرمی B5 یکرو 5000 تایی
5000 یکرو [170 x 240] 791,000 5 روز 811,000 2 روز
4
تحریر 80گرمی B5 دورو 5000 تایی
5000 دورو [170 x 240] 966,000 5 روز 986,000 2 روز
5
تحریر 80گرمی B6 یکرو 5000 تایی
5000 یکرو [170 x 120] 395,000 5 روز 410,000 2 روز
6
تحریر 80گرمی B6 دورو 5000 تایی
5000 دورو [170 x 120] 483,000 5 روز 498,000 2 روز