;

قیمت فرم های عمومی

تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر

کارت ویزیت ساده

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
سلفون براق یکرو
1000 یکرو [85 x 48] 88,000 5 روز 93,000 1 روز 101,000 6 ساعت
2
سلفون براق دورو
1000 دورو [85 x 48] 117,000 5 روز 122,000 1 روز 130,000 6 ساعت
3
سلفون مات یکرو
1000 یکرو [85 x 48] 88,000 5 روز 93,000 1 روز 101,000 6 ساعت
4
سلفون مات دورو
1000 دورو [85 x 48] 117,000 5 روز 122,000 1 روز 130,000 6 ساعت
5
سلفون براق طلاکوب
1000 دورو [85 x 48] 256,000 10 روز
6
سلفون مات طلاکوب
1000 دورو [85 x 48] 256,000 10 روز
7
لیبل سلفون براق
1000 یکرو [85 x 48] 115,000 5 روز 120,000 2 روز 128,000 6 ساعت
8
لیبل سلفون مات
1000 یکرو [85 x 48] 115,000 10 روز
9
لیبل سلفون براق طلاکوب
1000 یکرو [85 x 48] 198,000 10 روز 218,000 4 روز
10
لیبل سلفون مات طلاکوب
1000 یکرو [85 x 48] 198,000 12 روز
11
لیبل بدون روکش طلاکوب
1000 یکرو [85 x 48] 179,000 10 روز 199,000 4 روز
12
لیبل بدون روکش
1000 یکرو [85 x 48] 107,000 7 روز 112,000 2 روز 125,000 6 ساعت
13
سلفون مخملی یکرو
1000 یکرو [85 x 48] 253,000 7 روز
14
سلفون مخملی دورو
1000 دورو [85 x 48] 263,000 7 روز
15
گلاسه بدون روکش یکرو
1000 یکرو [85 x 48] 70,000 7 روز 75,000 1 روز
16
گلاسه بدون روکش دورو
1000 دورو [85 x 48] 81,000 7 روز 86,000 1 روز
17
کتان یکرو
1000 یکرو [85 x 48] 136,000 5 روز 141,000 3 روز
18
کتان دورو
1000 دورو [85 x 48] 140,000 5 روز 145,000 3 روز
19
کتان یکرو طلاکوب
1000 یکرو [85 x 48] 294,000 10 روز
20
کتان دورو طلاکوب
1000 دورو [85 x 48] 299,000 10 روز