;

قیمت فرم های عمومی

تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر

فاکتور تک رنگ مشکی تحریر 80 و الوان 80گرمی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
فاکتور 1000شماره 20دسته 2برگی A4
1000 یکرو [200 x 290] 880,000 4 روز
2
فاکتور 1000شماره 20دسته 3 برگی A4
1000 یکرو [200 x 290] 1,190,000 4 روز
3
فاکتور 2000 شماره 40 دسته 2 برگی A4
2000 یکرو [200 x 290] 1,500,000 4 روز
4
فاکتور 2000 شماره 40 دسته 3 برگی A4
2000 یکرو [200 x 290] 2,130,000 4 روز
5
فاکتور 5000 شماره 100دسته 2 برگی A4
5000 یکرو [200 x 290] 3,380,000 4 روز
6
فاکتور 5000 شماره 100دسته 3 برگی A4
5000 یکرو [200 x 290] 4,880,000 4 روز