;

قیمت فرم های عمومی

تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر

فاکتور تحریر 70 تک رنگ مشکی 1000 شماره (20دسته)

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2برگی َA4
1000 یکرو [200 x 290] 600,000 5 روز
2
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA4
1000 یکرو [200 x 290] 740,000 5 روز
3
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA5
1000 یکرو [145 x 200] 300,000 4 روز
4
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA5
1000 یکرو [145 x 200] 370,000 5 روز
5
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA3
1000 یکرو [400 x 290] 1,020,000 5 روز
6
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA3
1000 یکرو [400 x 290] 1,320,000 5 روز
7
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َB4
1000 یکرو [340 x 240] 690,000 5 روز
8
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َB4
1000 یکرو [340 x 240] 820,000 5 روز
9
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َB5
1000 یکرو [170 x 240] 370,000 5 روز
10
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َB5
1000 یکرو [170 x 240] 440,000 5 روز

فاکتور تحریر 70 تک رنگ مشکی 2000 شماره (40دسته)

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2برگی َA4
2000 یکرو [200 x 290] 1,150,000 5 روز
2
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA4
2000 یکرو [200 x 290] 1,380,000 5 روز
3
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA5
2000 یکرو [145 x 200] 580,000 5 روز
4
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA5
2000 یکرو [145 x 200] 700,000 5 روز
5
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA6
2000 یکرو [100 x 145] 350,000 5 روز
6
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA6
2000 یکرو [100 x 145] 440,000 5 روز
7
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA3
2000 یکرو [400 x 290] 1,950,000 5 روز
8
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA3
2000 یکرو [400 x 290] 2,500,000 5 روز
9
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی B4
2000 یکرو [340 x 240] 1,250,000 5 روز
10
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی B4
2000 یکرو [340 x 240] 1,500,000 5 روز
11
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی B5
2000 یکرو [170 x 240] 700,000 5 روز
12
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی B5
2000 یکرو [170 x 240] 850,000 5 روز
13
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی B6
2000 یکرو [170 x 120] 420,000 5 روز
14
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی B6
2000 یکرو [170 x 120] 530,000 5 روز

فاکتور تحریر 70 تک رنگ مشکی 5000 شماره (100دسته)

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2برگی َA4
5000 یکرو [200 x 290] 2,320,000 5 روز
2
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA4
5000 یکرو [200 x 290] 3,250,000 5 روز
3
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA5
5000 یکرو [145 x 200] 1,320,000 5 روز
4
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA5
5000 یکرو [145 x 200] 1,750,000 5 روز
5
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA6
5000 یکرو [100 x 145] 850,000 5 روز
6
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA6
5000 یکرو [100 x 145] 1,120,000 5 روز
7
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA3
5000 یکرو [400 x 290] 4,630,000 5 روز
8
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA3
5000 یکرو [400 x 290] 6,250,000 5 روز
9
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َB4
5000 یکرو [340 x 240] 2,630,000 5 روز
10
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َB4
5000 یکرو [340 x 240] 3,750,000 5 روز
11
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َB5
5000 یکرو [170 x 240] 1,500,000 5 روز
12
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َB5
5000 یکرو [170 x 240] 2,000,000 5 روز
13
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َB6
5000 یکرو [170 x 120] 910,000 5 روز
14
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َB6
5000 یکرو [170 x 120] 1,190,000 5 روز

فاکتور تحریر 70 دورنگ قرمز و مشکی 1000 شماره (20دسته)

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA4
1000 یکرو [200 x 290] 720,000 8 روز
2
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA4
1000 یکرو [200 x 290] 870,000 8 روز
3
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA5
1000 یکرو [145 x 200] 375,000 8 روز
4
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA5
1000 یکرو [145 x 200] 450,000 8 روز
5
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA3
1000 یکرو [400 x 290] 1,200,000 8 روز
6
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA3
1000 یکرو [400 x 290] 1,500,000 8 روز
7
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی B4
1000 یکرو [340 x 240] 840,000 8 روز
8
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی B4
1000 یکرو [340 x 240] 980,000 8 روز
9
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی B5
1000 یکرو [170 x 240] 475,000 8 روز
10
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی B5
1000 یکرو [170 x 240] 600,000 8 روز

فاکتور تحریر 70 دورنگ قرمز و مشکی 2000 شماره (40دسته)

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA4
2000 یکرو [200 x 290] 1,250,000 8 روز
2
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA4
2000 یکرو [200 x 290] 1,530,000 8 روز
3
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA5
2000 یکرو [200 x 290] 650,000 8 روز
4
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA5
2000 یکرو [200 x 290] 820,000 8 روز
5
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA6
2000 یکرو [100 x 145] 440,000 8 روز
6
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA6
2000 یکرو [100 x 145] 530,000 8 روز
7
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA3
2000 یکرو [400 x 290] 2,200,000 8 روز
8
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA3
2000 یکرو [400 x 290] 2,690,000 8 روز
9
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی B4
2000 یکرو [340 x 240] 1,440,000 8 روز
10
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی B4
2000 یکرو [340 x 240] 1,690,000 8 روز
11
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی B5
2000 یکرو [170 x 240] 820,000 8 روز
12
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی B5
2000 یکرو [170 x 240] 1,000,000 8 روز
13
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی B6
2000 یکرو [170 x 120] 530,000 8 روز
14
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی B6
2000 یکرو [170 x 120] 670,000 8 روز

فاکتور تحریر 70 دورنگ قرمز و مشکی 5000 شماره (100دسته)

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA4
5000 یکرو [200 x 290] 2,500,000 8 روز
2
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA4
5000 یکرو [200 x 290] 3,500,000 8 روز
3
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA5
5000 یکرو [145 x 200] 1,500,000 8 روز
4
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA5
5000 یکرو [145 x 200] 1,880,000 8 روز
5
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA6
5000 یکرو [100 x 145] 1,000,000 8 روز
6
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA6
5000 یکرو [100 x 145] 1,250,000 8 روز
7
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA3
5000 یکرو [400 x 290] 4,880,000 8 روز
8
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA3
5000 یکرو [400 x 290] 6,500,000 8 روز
9
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َB4
5000 یکرو [340 x 240] 2,880,000 8 روز
10
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َB4
5000 یکرو [340 x 240] 4,000,000 8 روز
11
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َB5
5000 یکرو [170 x 240] 1,690,000 8 روز
12
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َB5
5000 یکرو [170 x 240] 2,250,000 8 روز
13
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َB6
5000 یکرو [170 x 120] 1,070,000 8 روز
14
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َB6
5000 یکرو [170 x 120] 1,380,000 8 روز

فاکتور تحریر 70 چهاررنگ 1000 شماره (20دسته)

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA4
1000 یکرو [200 x 290] 870,000 10 روز
2
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA4
1000 یکرو [200 x 290] 1,100,000 10 روز
3
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA5
1000 یکرو [145 x 200] 500,000 10 روز
4
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA5
1000 یکرو [145 x 200] 690,000 10 روز
5
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA3
1000 یکرو [400 x 290] 1,500,000 10 روز
6
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA3
1000 یکرو [400 x 290] 1,820,000 10 روز
7
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َB4
1000 یکرو [340 x 240] 1,070,000 10 روز
8
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َB4
1000 یکرو [340 x 240] 1,250,000 10 روز
9
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َB5
1000 یکرو [170 x 240] 530,000 10 روز
10
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َB5
1000 یکرو [170 x 240] 820,000 10 روز

فاکتور تحریر 70 چهاررنگ 2000 شماره (40دسته)

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA4
2000 یکرو [200 x 290] 1,500,000 10 روز
2
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA4
2000 یکرو [200 x 290] 1,840,000 10 روز
3
فاکتور تحریر 80 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA5
2000 یکرو [145 x 200] 820,000 10 روز
4
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA5
2000 یکرو [145 x 200] 990,000 10 روز
5
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA6
2000 یکرو [100 x 145] 590,000 10 روز
6
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA6
2000 یکرو [100 x 145] 750,000 10 روز
7
فاکتور تحریر 80 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA3
2000 یکرو [400 x 290] 2,450,000 10 روز
8
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA3
2000 یکرو [400 x 290] 3,000,000 10 روز
9
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َB4
2000 یکرو [340 x 240] 1,570,000 10 روز
10
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َB4
2000 یکرو [340 x 240] 2,000,000 10 روز
11
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َB5
2000 یکرو [170 x 240] 940,000 10 روز
12
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َB5
2000 یکرو [170 x 240] 1,320,000 10 روز
13
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َB6
2000 یکرو [170 x 120] 630,000 10 روز
14
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َB6
2000 یکرو [170 x 120] 880,000 10 روز

فاکتور تحریر 70 چهاررنگ 5000 شماره (100دسته)

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA4
5000 یکرو [200 x 290] 2,880,000 10 روز
2
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA4
5000 یکرو [200 x 290] 3,880,000 10 روز
3
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA5
5000 یکرو [145 x 200] 1,820,000 10 روز
4
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA5
5000 یکرو [145 x 200] 2,190,000 10 روز
5
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA6
5000 یکرو [100 x 145] 1,320,000 10 روز
6
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA6
5000 یکرو [100 x 145] 1,570,000 10 روز
7
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َA3
5000 یکرو [400 x 290] 5,380,000 10 روز
8
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َA3
5000 یکرو [400 x 290] 6,880,000 10 روز
9
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َB4
5000 یکرو [340 x 240] 3,130,000 10 روز
10
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َB4
5000 یکرو [340 x 240] 4,250,000 10 روز
11
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َB5
5000 یکرو [170 x 240] 1,880,000 10 روز
12
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َB5
5000 یکرو [170 x 240] 2,380,000 10 روز
13
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 2 برگی َB6
5000 یکرو [170 x 120] 1,380,000 10 روز
14
فاکتور تحریر 70 گرمی و الوان 60 گرمی 3 برگی َB6
5000 یکرو [170 x 120] 1,690,000 10 روز