;

قیمت فرم های عمومی

تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر

کرافت 80گرمی 1000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
تراکت کرافت 80گرمی َA4 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [200 x 290] 390,000 10 روز
2
تراکت کرافت 80گرمی َA5 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [145 x 200] 195,000 10 روز
3
تراکت کرافت 80گرمی َA4 دورو 1000 تایی
1000 دورو [200 x 290] 526,000 10 روز
4
تراکت کرافت 80گرمی َA5 دورو 1000 تایی
1000 دورو [145 x 200] 263,000 10 روز
5
تراکت کرافت 80گرمی َA6 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [100 x 145] 98,000 10 روز
6
تراکت کرافت 80گرمی َB4 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [340 x 240] 428,000 10 روز
7
تراکت کرافت 80گرمی َA6 دورو 1000 تایی
1000 دورو [100 x 145] 132,000 10 روز
8
تراکت کرافت 80گرمی َB4 دورو 1000 تایی
1000 دورو [340 x 240] 679,000 10 روز
9
تراکت کرافت 80گرمی َB5 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [170 x 240] 214,000 10 روز
10
تراکت کرافت 80گرمی َB5 دورو 1000 تایی
1000 دورو [170 x 240] 340,000 10 روز

کرافت 80گرمی 2000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
تراکت کرافت 80گرمی A4 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [200 x 290] 655,000 10 روز
2
تراکت کرافت 80گرمی A4 دورو 2000 تایی
2000 دورو [200 x 290] 811,000 10 روز
3
تراکت کرافت 80گرمی A5 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [145 x 200] 328,000 10 روز
4
تراکت کرافت 80گرمی A5 دورو 2000 تایی
2000 دورو [145 x 200] 406,000 10 روز
5
تراکت کرافت 80گرمی َA6 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [100 x 145] 164,000 10 روز
6
تراکت کرافت 80گرمی َA6 دورو 2000 تایی
2000 دورو [100 x 145] 203,000 10 روز
7
تراکت کرافت 80گرمی B4 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [340 x 240] 756,000 10 روز
8
تراکت کرافت 80گرمی B4 دورو 2000 تایی
2000 دورو [340 x 240] 1,000,000 10 روز
9
تراکت کرافت 80گرمی B5 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [170 x 240] 399,000 10 روز
10
تراکت کرافت 80گرمی B5 دورو 2000 تایی
2000 دورو [170 x 240] 540,000 10 روز

کرافت 80 گرمی 5000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
تراکت کرافت 80گرمی A4 یکرو 5000 تایی
5000 یکرو [200 x 290] 1,412,000 10 روز
2
تراکت کرافت 80گرمی A4 دورو 5000 تایی
5000 دورو [200 x 290] 1,600,000 10 روز
3
تراکت کرافت 80گرمی A5 یکرو 5000 تایی
5000 یکرو [145 x 200] 706,000 10 روز
4
تراکت کرافت 80گرمی A5 دورو 5000 تایی
5000 دورو [145 x 200] 800,000 10 روز
5
تراکت کرافت 80گرمی َA6 یکرو 5000 تایی
5000 یکرو [100 x 145] 353,000 10 روز
6
تراکت کرافت 80گرمی َA6 دورو 5000 تایی
5000 دورو [100 x 145] 400,000 10 روز
7
تراکت کرافت 80گرمی B4 یکرو 5000 تایی
5000 یکرو [340 x 240] 1,458,000 10 روز
8
تراکت کرافت 80گرمی B4 دورو 5000 تایی
5000 دورو [340 x 240] 1,810,000 10 روز
9
تراکت کرافت 80گرمی B5 یکرو 5000 تایی
5000 یکرو [170 x 240] 796,000 10 روز
10
تراکت کرافت 80گرمی B5 دورو 5000 تایی
5000 دورو [170 x 240] 918,000 10 روز