;

قیمت فرم های عمومی

تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر

گلاسه 170 گرمی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
گلاسه 170گرمی A4 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [200 x 290] 710,000 7 روز 850,000 3 روز
2
گلاسه 170گرمی A4 دورو 1000 تایی
1000 دورو [200 x 290] 810,000 7 روز 950,000 3 روز
3
گلاسه 170گرمی A4 استاندارد 1000 تایی یکرو
1000 یکرو [210 x 297] 790,000 7 روز 920,000 3 روز
4
گلاسه 170گرمی A5 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [145 x 200] 390,000 7 روز 450,000 3 روز
5
گلاسه 170گرمی A5 دورو 1000 تایی
1000 دورو [145 x 200] 450,000 7 روز 520,000 3 روز
6
گلاسه 170گرمی A5 استاندارد 1000 تایی یکرو
1000 یکرو [210 x 148] 440,000 7 روز 500,000 3 روز
7
گلاسه 170گرمی A6 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [100 x 145] 250,000 7 روز 320,000 3 روز
8
گلاسه 170گرمی A6 دورو 1000 تایی
1000 دورو [100 x 145] 290,000 7 روز 340,000 3 روز
9
گلاسه 170گرمی A4 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [200 x 290] 1,182,000 7 روز 1,202,000 3 روز
10
گلاسه 170گرمی A4 دورو 2000 تایی
2000 دورو [200 x 290] 1,374,000 7 روز 1,394,000 3 روز
11
گلاسه 170گرمی A4 استاندارد 2000 تایی یکرو
2000 یکرو [210 x 297] 1,250,000 7 روز 1,290,000 3 روز
12
گلاسه 170گرمی A5 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [145 x 200] 591,000 7 روز 606,000 3 روز
13
گلاسه 170گرمی A5 دورو 2000 تایی
2000 دورو [145 x 200] 687,000 7 روز 702,000 3 روز
14
گلاسه 170گرمی A5 استاندارد 2000 تایی یکرو
2000 یکرو [210 x 148] 620,000 7 روز 680,000 3 روز
15
گلاسه 170گرمی A6 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [100 x 145] 296,000 7 روز 306,000 3 روز
16
گلاسه 170گرمی A6 دورو 2000 تایی
2000 دورو [100 x 145] 344,000 7 روز 354,000 3 روز
17
گلاسه 170گرمی A4 یکرو 4000 تایی
4000 یکرو [200 x 290] 2,197,000 7 روز 2,222,000 2 روز
18
گلاسه 170گرمی A4 دورو 4000 تایی
4000 دورو [200 x 290] 2,413,000 7 روز 2,438,000 2 روز
19
گلاسه 170گرمی A4 استاندارد 4000 تایی یکرو
4000 یکرو [210 x 297] 2,400,000 7 روز 2,700,000 3 روز
20
گلاسه 170گرمی A5 یکرو 4000 تایی
4000 یکرو [145 x 200] 1,099,000 7 روز 1,119,000 3 روز
21
گلاسه 170گرمی A5 دورو 4000 تایی
4000 دورو [145 x 200] 1,207,000 7 روز 1,227,000 3 روز
22
گلاسه 170گرمی A5 استاندارد 4000 تایی یکرو
4000 یکرو [210 x 148] 1,250,000 7 روز 1,300,000 3 روز
23
گلاسه 170گرمی A6 یکرو 4000 تایی
4000 یکرو [100 x 145] 549,000 7 روز 564,000 3 روز
24
گلاسه 170گرمی A6 دورو 4000 تایی
4000 دورو [100 x 145] 603,000 7 روز 618,000 3 روز
25
گلاسه 170گرمی B4 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [340 x 240] 730,000 7 روز 800,000 3 روز
26
گلاسه 170گرمی B4 دورو 1000 تایی
1000 دورو [340 x 240] 926,000 7 روز 1,000,000 3 روز
27
گلاسه 170گرمی B5 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [170 x 240] 390,000 7 روز 440,000 3 روز
28
گلاسه 170گرمی B5 دورو 1000 تایی
1000 دورو [170 x 240] 468,000 7 روز 500,000 2 روز
29
گلاسه 170گرمی B4 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [340 x 240] 1,264,000 7 روز 1,320,000 3 روز
30
گلاسه 170گرمی B4 دورو 2000 تایی
1000 دورو [340 x 240] 1,530,000 7 روز 1,610,000 3 روز
31
گلاسه 170گرمی B5 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [170 x 240] 632,000 7 روز 672,000 3 روز
32
گلاسه 170گرمی B5 دورو 2000 تایی
1000 دورو [170 x 240] 763,000 7 روز 810,000 3 روز
33
گلاسه 170گرمی B4 یکرو 4000 تایی
4000 یکرو [340 x 240] 2,430,000 7 روز 2,520,000 3 روز
34
گلاسه 170گرمی B4 دورو 4000 تایی
4000 دورو [340 x 240] 2,677,000 7 روز 2,788,000 3 روز
35
گلاسه 170گرمی B5 دورو 4000 تایی
4000 دورو [170 x 240] 1,389,000 7 روز 1,450,000 3 روز