;

قیمت فرم های عمومی

تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر

فرم اختصاصی بروشورها

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
بروشور گلاسه 170 گرمی 3لت A4 استاندارد 1000 تایی
1000 دورو [297 x 630] 2,900,000 7 روز 3,185,000 2 روز
2
بروشور گلاسه 170 گرمی 3لت A4 استاندارد 2000 تایی
2000 دورو [297 x 630] 4,500,000 7 روز 4,900,000 2 روز
3
بروشور گلاسه 170 گرمی 3لت A4 استاندارد 4000 تایی
4000 دورو [297 x 630] 7,600,000 7 روز 8,000,000 2 روز
4
بروشور گلاسه 170 گرمی 4لت A5 استاندارد 1000 تایی
1000 دورو [210 x 592] 1,730,000 7 روز 1,930,000 2 روز
5
بروشور گلاسه 170 گرمی 4لت A5 استاندارد 2000 تایی
2000 دورو [210 x 592] 2,670,000 7 روز 2,890,000 2 روز
6
بروشور گلاسه 170 گرمی 4لت A5 استاندارد 4000 تایی
4000 دورو [210 x 592] 4,820,000 7 روز 5,000,000 2 روز
7
بروشور گلاسه 170 گرمی 3لت 23*23 1000 تایی
1000 دورو [690 x 230] 1,885,000 7 روز 2,000,000 2 روز
8
بروشور گلاسه 170 گرمی 3لت 23*23 2000 تایی
2000 دورو [690 x 230] 2,150,000 7 روز 3,299,000 2 روز
9
بروشور گلاسه 170 گرمی 3لت 23*23 4000 تایی
4000 دورو [690 x 230] 5,700,000 7 روز 6,000,000 2 روز
10
بروشور گلاسه 170 گرمی 3لت 20*20 1000 تایی
1000 دورو [600 x 200] 1,680,000 7 روز 1,880,000 2 روز
11
بروشور گلاسه 170 گرمی 3لت 20*20 2000 تایی
2000 دورو [600 x 200] 2,600,000 7 روز 2,800,000 2 روز
12
بروشور گلاسه 170 گرمی 3لت 20*20 4000 تایی
4000 دورو [600 x 200] 4,300,000 7 روز 4,900,000 2 روز