;

قیمت فرم های عمومی

تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر

پاکت طلا کوب 80 گرم ملخی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت ملخی طلاکوب تحریر 80گرمی 1000 تایی
1000 یکرو [250 x 230] 670,000 10 روز 720,000 5 روز
2
پاکت ملخی طلاکوب تحریر 80گرمی 2000 تایی
2000 یکرو [250 x 230] 1,150,000 10 روز 1,180,000 5 روز
3
پاکت ملخی طلاکوب تحریر 80گرمی 5000 تایی
5000 یکرو [250 x 230] 2,320,000 12 روز 2,530,000 6 روز

پاکت طلاکوب 80 گرم A3

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت A3 طلاکوب تحریر 80گرمی 1000 تایی
1000 یکرو [660 x 490] 1,995,000 7 روز
2
پاکت A3 طلاکوب تحریر 80گرمی 2000 تایی
1000 یکرو [660 x 490] 3,540,000 7 روز
3
پاکت A3 طلاکوب تحریر 80گرمی 5000 تایی
5000 یکرو [660 x 490] 6,890,000 7 روز

پاکت طلاکوب 80 گرم A5

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت A5 طلاکوب تحریر 80گرمی 1000 تایی
1000 یکرو [340 x 260] 780,000 10 روز 810,000 5 روز
2
پاکت A5 طلاکوب تحریر 80گرمی 2000 تایی
2000 یکرو [340 x 260] 1,260,000 10 روز 1,320,000 5 روز
3
پاکت A5 طلاکوب تحریر 80گرمی 5000 تایی
5000 یکرو [340 x 260] 2,570,000 10 روز 2,690,000 5 روز

پاکت طلاکوب 80 گرم A4

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت A4 طلاکوب تحریر 80گرمی 1000 تایی
1000 یکرو [345 x 480] 1,200,000 10 روز 1,250,000 5 روز
2
پاکت A4 طلاکوب تحریر 80گرمی 2000 تایی
2000 یکرو [345 x 480] 1,930,000 10 روز 1,970,000 5 روز
3
پاکت A4 طلاکوب تحریر 80گرمی 5000 تایی
5000 یکرو [345 x 480] 3,910,000 7 روز

پاکت طلاکوب 135 گرم ملخی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت ملخی طلاکوب گلاسه 135گرمی 1000 تایی
1000 یکرو [250 x 230] 800,000 10 روز 850,000 5 روز
2
پاکت ملخی طلاکوب گلاسه 135گرمی 2000 تایی
2000 یکرو [250 x 230] 1,350,000 10 روز 1,400,000 10 روز
3
پاکت ملخی طلاکوب گلاسه 135گرمی 5000 تایی
5000 یکرو [250 x 230] 3,050,000 10 روز 3,150,000 5 روز

پاکت طلاکوب 135 گرم A3

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت A3 طلاکوب گلاسه 135 گرمی 1000 تایی
1000 یکرو [660 x 490] 2,750,000 10 روز
2
پاکت A3 طلاکوب گلاسه 135 گرمی 2000 تایی
1000 یکرو [660 x 490] 4,300,000 10 روز
3
پاکت A3 طلاکوب گلاسه 135 گرمی 5000 تایی
1000 یکرو [660 x 490] 10,200,000 10 روز

پاکت طلاکوب 135 گرم A4

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت A4 طلاکوب گلاسه 135گرمی 1000 تایی
1000 یکرو [345 x 480] 1,635,000 10 روز 1,750,000 5 روز
2
پاکت A4 طلاکوب گلاسه 135گرمی 2000 تایی
2000 یکرو [345 x 480] 2,700,000 10 روز 2,850,000 5 روز
3
پاکت A4 طلاکوب گلاسه 135گرمی 5000 تایی
5000 یکرو [345 x 480] 5,500,000 10 روز 5,700,000 5 روز

پاکت طلاکوب 135 گرم A5

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت A5 طلاکوب گلاسه 135گرمی 1000 تایی
1000 یکرو [250 x 230] 900,000 10 روز 1,000,000 5 روز
2
پاکت A5 طلاکوب گلاسه 135گرمی 2000 تایی
2000 یکرو [250 x 230] 1,550,000 10 روز 1,650,000 5 روز
3
پاکت A5 طلاکوب گلاسه 135گرمی 5000 تایی
5000 یکرو [340 x 260] 3,350,000 10 روز 3,500,000 5 روز

پاکت طلاکوب تحریر ایرانی ملخی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت ملخی طلاکوب تحریر ایرانی 1000 تایی
1000 یکرو [250 x 230] 600,000 10 روز
2
پاکت ملخی طلاکوب تحریر ایرانی 2000 تایی
2000 یکرو [250 x 230] 980,000 10 روز
3
پاکت ملخی طلاکوب تحریر ایرانی 5000 تایی
5000 یکرو [250 x 230] 2,100,000 10 روز

پاکت طلاکوب تحریر ایرانی A5

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت A5 طلاکوب تحریر ایرانی 1000 تایی
1000 یکرو [340 x 260] 750,000 10 روز
2
پاکت A5 طلاکوب تحریر ایرانی 2000 تایی
2000 یکرو [340 x 260] 1,130,000 10 روز
3
پاکت A5 طلاکوب تحریر ایرانی 5000 تایی
5000 یکرو [340 x 260] 2,240,000 10 روز

پاکت طلاکوب تحریر ایرانی A4

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت A4 طلاکوب تحریر ایرانی 1000 تایی
1000 یکرو [345 x 480] 1,200,000 10 روز
2
پاکت A4 طلاکوب تحریر ایرانی 2000 تایی
2000 یکرو [345 x 480] 1,800,000 10 روز
3
پاکت A4 طلاکوب تحریر ایرانی 5000 تایی
5000 یکرو [345 x 480] 3,500,000 10 روز

پاکت طلاکوب تحریر 100 گرم

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت A4 طلاکوب تحریر 100 گرمی 1000تایی
1000 یکرو [345 x 480] 1,550,000 7 روز
2
پاکت A5 طلاکوب تحریر 100 گرمی 1000تایی
1000 یکرو [340 x 260] 1,100,000 7 روز
3
پاکت ملخی طلاکوب تحریر 100 گرمی 1000تایی
1000 یکرو [340 x 260] 850,000 10 روز
4
پاکت A3 طلاکوب تحریر 100 گرمی 1000تایی
1000 یکرو [660 x 490] 2,250,000 7 روز

پاکت طلاکوب کتان 120 گرم

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ
[از 1 عدد تا 5000]
نوع چاپ اندازه
[کلیشه]
عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
پاکت A3 طلاکوب کتان 120گرمی 1000تایی
1000 یکرو [660 x 490] 3,150,000 7 روز
2
پاکت A4 طلاکوب کتان 120گرمی 1000تایی
1000 یکرو [345 x 480] 1,900,000 7 روز
3
پاکت A5 طلاکوب کتان 120گرمی 1000تایی
1000 یکرو [340 x 260] 1,200,000 7 روز
4
پاکت ملخی طلاکوب کتان 120گرمی 1000تایی
1000 یکرو [250 x 230] 900,000 7 روز