;

قیمت فرم های عمومی

تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر

کارت ویزیت فانتزی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
لمینت برجسته
1000 دورو [90 x 60] 300,000 7 روز 313,000 3 روز
2
لمینت برجسته مخملی طلاکوب
1000 دورو [90 x 60] 790,000 12 روز
3
لمینت برجسته ویزیتی
1000 دورو [46 x 85] 244,000 7 روز 252,000 3 روز
4
لمینت برجسته مربع
1000 دورو [60 x 60] 229,000 7 روز 237,000 3 روز
5
لمینت برجسته طلاکوب
1000 دورو [90 x 60] 505,000 10 روز 525,000 4 روز
6
لمینت برجسته مخملی مربع دورگرد
1000 دورو [60 x 60] 372,000 14 روز
7
لمینت برجسته ویزیتی طلاکوب
1000 دورو [85 x 48] 450,000 12 روز 490,000 5 روز
8
لمینت برجسته مخملی دورگرد
1000 دورو [90 x 60] 496,000 12 روز
9
لمینت برجسته طلاکوب مربع
1000 دورو [60 x 60] 379,000 10 روز 387,000 4 روز
10
لمینت براق
1000 دورو [90 x 60] 310,000 7 روز 322,000 4 روز
11
لمینت مات
1000 دورو [90 x 60] 613,000 7 روز 631,000 4 روز
12
لمینت براق ویزیتی
1000 دورو [85 x 48] 251,000 10 روز
13
لمینت مات ویزیتی
1000 دورو [85 x 48] 535,000 10 روز
14
لمینت براق مربع
1000 دورو [60 x 60] 204,000 8 روز 250,000 5 روز
15
لمینت مات مربع
1000 دورو [60 x 60] 453,000 9 روز 510,000 5 روز
16
لمینت براق ویزیتی طلاکوب
1000 دورو [85 x 48] 400,000 7 روز 460,000 4 روز
17
لمینت مات ویزیتی طلاکوب
1000 دورو [85 x 48] 740,000 8 روز 800,000 4 روز
18
لمینت براق ( چند لتی )
1000 دورو [87 x 58] 350,000 5 روز 400,000 2 روز
19
لمینت مات (چند لتی)
1000 دورو [87 x 58] 730,000 7 روز 770,000 4 روز
20
لمینت براق طرح موج
1000 دورو [90 x 60] 310,000 6 روز 322,000 2 روز
21
لمینت مات طرح موج
1000 دورو [90 x 60] 643,000 6 روز 720,000 4 روز
22
طلاکارت لمینت براق دورگرد
1000 دورو [90 x 60] 502,000 8 روز 522,000 5 روز
23
طلاکارت لمینت مات دورگرد
1000 دورو [90 x 60] 834,000 8 روز 915,000 5 روز
24
کتان دورگرد
1000 دورو [90 x 60] 195,000 8 روز
25
کتان دورگرد طلاکوب
1000 دورو [90 x 60] 411,000 12 روز
26
کتان لمینت
1000 دورو [90 x 60] 365,000 12 روز
27
کتان لمینت مربع
1000 دورو [60 x 60] 240,000 12 روز
28
کتان لمینت طلاکوب
1000 دورو [90 x 60] 575,000 12 روز
29
کتان لمینت طلاکوب مربع
1000 دورو [60 x 60] 420,000 12 روز
30
گلاسه بدون روکش دورگرد
1000 دورو [90 x 60] 135,000 8 روز
31
سلفون براق دور گرد
1000 دورو [90 x 60] 159,000 5 روز 167,000 2 روز 179,000 6 ساعت
32
سلفون مات دورگرد
1000 دورو [90 x 60] 159,000 5 روز 167,000 2 روز 179,000 6 ساعت
33
سلفون براق طرح موج
1000 دورو [90 x 60] 206,000 5 روز 230,000 2 روز
34
سلفون مات طرح موج
1000 دورو [90 x 60] 206,000 6 روز 230,000 2 روز
35
سلفون مخملی دورگرد
1000 دورو [90 x 60] 366,000 7 روز
36
سلفون مات دورگرد طلاکوب
1000 دورو [90 x 60] 395,000 6 روز 415,000 3 روز
37
سلفون مخملی موضعی دورگرد
1000 دورو [90 x 60] 412,000 10 روز
38
سلفون مخملی دورگرد طلاکوب
1000 دورو [90 x 60] 587,000 7 روز
39
سلفون مخملی طلاکوب موضعی دورگرد
1000 دورو [90 x 60] 605,000 10 روز