;

قیمت فرم های عمومی

تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر

6 ساعته

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
سلفون براق یکرو
1000 یکرو [85 x 48] 83,000 6 ساعت
2
سلفون براق دورو
1000 دورو [85 x 48] 106,000 6 ساعت
3
سلفون مات یکرو
1000 یکرو [85 x 48] 83,000 6 ساعت
4
سلفون مات دورو
1000 دورو [85 x 48] 106,000 6 ساعت
5
لیبل بدون روکش
1000 یکرو [85 x 48] 110,000 6 ساعت
6
سلفون براق دور گرد
1000 دورو [90 x 60] 148,000 6 ساعت
7
سلفون مات دورگرد
1000 دورو [90 x 60] 148,000 6 ساعت
8
تحریر 80 گرم - A4 یکرو - 1000 تایی
1000 یکرو [200 x 290] 335,000 6 ساعت
9
تحریر 80 گرم - A4 دورو - 1000 تایی
1000 دورو [200 x 290] 452,000 6 ساعت
10
تحریر 80 گرم - A5 یکرو - 1000 تایی
1000 یکرو [145 x 200] 183,000 6 ساعت
11
تحریر 80 گرم - A5 دورو - 1000 تایی
1000 دورو [145 x 200] 241,000 6 ساعت
12
تحریر 80 گرم - A6 یکرو - 1000 تایی
1000 یکرو [100 x 145] 99,000 6 ساعت
13
تحریر 80 گرم - A6 دورو - 1000 تایی
1000 دورو [100 x 145] 128,000 6 ساعت
14
گلاسه 135 گرمی A4 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [200 x 290] 441,000 6 ساعت
15
گلاسه 135 گرمی A4 دورو 1000 تایی
1000 دورو [200 x 290] 558,000 6 ساعت
16
گلاسه 135 گرمی A5 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [145 x 200] 236,000 6 ساعت
17
گلاسه 135 گرمی A5 دورو 1000 تایی
1000 دورو [145 x 200] 294,000 6 ساعت
18
گلاسه 135 گرمی A6 یکرو 1000 تایی
1000 یکرو [100 x 145] 125,000 6 ساعت
19
گلاسه 135 گرمی A6 دورو 1000 تایی
1000 دورو [100 x 145] 155,000 6 ساعت
20
گلاسه 135 گرمی A4 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [200 x 290] 731,000 6 ساعت
21
گلاسه 135 گرمی A4 دورو2000 تایی
2000 دورو [200 x 290] 867,000 6 ساعت
22
گلاسه 135 گرمی A5 یکرو 2000 تایی
2000 یکرو [145 x 200] 381,000 6 ساعت
23
گلاسه 135 گرمی A6 دورو 2000 تایی
2000 دورو [100 x 145] 232,000 6 ساعت